Denný paušál, máme v následujúcej cenovej hladine na jedno doprovodné - sprievodné vozidlo:

0 - 4h. =    150,00 €       (čiže 150,- €) do 70km       inak +0,70€/km nad limit
4 - 8h. =  +100,00 €             ( 250,- €) do 100km     inak +0,70€/km nad limit
8 - 12h. = +100,00 €            ( 350,- €) do 130km     inak +0,70€/km nad limit
12h a <  =  +35,00 €/hod.                       +10km                 - " -
max. 15 hodín

pri prekročení limitu do 12 hod. o 30 min sa vyššia sadzba neráta
pri prekročení limitu nad 12 hod o 10 min sa vyššia sadzba neráta

kilometre sa rátajú vrátane pristavenia a návratu vozidla do miesta sídla firmy.
kilometre sa zaokrúhľujú na desiatky - prirodzeným spôsobom.

V cene nie sú zahrnuté vedľajšie "viac" náklady vzniknuté pri výkone doprovodu (vozidlo je účastníkom bežnej premávky
/pokuta/, spôsobené škody na ktoré sa nevzťahuje bežné poistenie, atď...).

+ pracovník bez vozidla na riadenie a koordináciu cestnej premávky:
0 - 2 hod. = 25,00 €/hod./os.
2 - 4 hod. = 20,00 €/hod./os.
4 - 8 hod. = 15,00 €/hod./os.
8 a < hod.= + 20,00 €/hod./os.
max. 15 hod.

Všetky ceny sú bez DPH!

Pri následovnej objednávke z vašej strany, budeme potrebovať upresnenie termínu, časového rozpätia a potreby počtu
doprovodných - sprievodných vozidiel, prípadne + pracovníkov. Miesto pristavenia a predpokladanú jazdnú trasu/y
min. 3 dni vopred.

Poučenie:
 -/ Doprovodné - sprievodné vozidlo nenahrádza potrebu písomných náležitostí.
 -/ Doprovodné - sprievodné vozidlo nemá právomoc vozidla s právom prednostnej jazdy.
 -/ Funkcie doprovodu - sprievodu sú definované Metodickým pokynom vydaným ministerstvom dopravy,
     pôšt a telekomunikácií:
 - výstraha ostatných účastníkov cestnej premávky voči možnému nebezpečenstvu počas jazdy špeciálneho 
   transportu
 - pomoc pri postupe špeciálneho transportu;
 - riadenie cestnej premávky na križovatkách, mostoch, kruhových objazdoch, atď. (Tieto činnosti vykonáva polícia
   a/alebo poverení pracovníci sprievodu.).