SPRIEVODNÉ VOZIDLO
DOPROVOD

Poučenie o sprievode:

1./ Základné funkcie sprievodu a ich činnosť sú definované Technickými podmienkami, vydanými MDV SR, sekciou CD a PK,
     a to nasledovne:
        - výstraha ostatným účastníkov cestnej premávky voči možnému nebezpečenstvu počas nadmernej a nadrozmernej
          dopravy.
        - pomoc pri postupe nadmernej a nadrozmernej dopravy,
        - riadenie cestnej premávky na križovatkách, mostoch, okružných križovatkách, atď.
2./ Sprievodné vozidlo nemá právomoci vozidla s právom prednostnej jazdy.
3./ Sprievodné vozidlo nenahrádza potrebu písomných náležitostí.
4./ Vodič sprievodného vozidla, ani jeho prevádzkovateľ nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté dopravcovi pri výkone
     NMRD, alebo súvislých činností.
5./ Služby sprievodného vozidla, môže vykonávať, len sprievod oprávnený na vykonávanie takejto činnosti na území SR.
     Pri NMRD aj sprievod vlastným vozidlom dopravcu.
6./ Sprievod musí ovládať slovenský jazyk, byť náležite oboznámený s Technickými podmienkami, s vedením trasy a
     podmienkami dopravy.
7./ Právnické a fyzické osoby oprávnené na vykonávanie činnosti sprievodov pre NMRD na území Slovenska, musia byť
     registrované na MDV SR a to ich obchodné meno, adresa a IČO, pričom oprávnenie na túto činnosť musia mať zapísanú
     v obchodnom, či živnostenskom registry SR. MDV SR eviduje všetky sprievodné vozidlá, ktoré tieto osoby na túto
     činnosť používajú.