KNOW-HOW
Kontakt
Galéria
Povolenia
HOME

Všeobecné informácie pravidiel pri výkone nadrozmernej a nadmernej prepravy a sprievodných (doprovodných) vozidiel.


 Predmet  Povinnosť  Citácia:
 Prítomnosť doprovod.
 a spriev. vozidiel
  §14 - 464/2009 Z.z.
 Prevádzka nadrozmerných vozidiel
Ak pri nadrozmernej preprave vozidiel a jazdných súprav v cestnej premávke celková šírka vozidla prevyšuje 3 m alebo celková výška prevyšuje 4,3 m, alebo celková dĺžka prevyšuje 23 m vrátane prepravovaného nákladu, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vpredu aj vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením podľa osobitného predpisu,25) ktoré upozorňujú ostatných účastníkov cestnej premávky na nadrozmernú prevádzku vozidla alebo jazdnej súpravy. Na diaľnici alebo rýchlostnej ceste sprievodné vozidlo postačuje iba vzadu. Ak by pri nadrozmernej preprave malo dôjsť k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, prípadne obmedzeniu cestnej premávky, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť sprevádzané policajnými sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami a označené špeciálnym označením podľa osobitného predpisu.25)
*predpis 25) odkazuje na nižšie uvedené údaje
 Označenie doprovod.
 a spriev. vozidiel
 §7 - 349/2009 Z.z.Príloha č.4    
 Označovanie nadrozmernej prepravy a nadmernej prepravy
(2) Sprievodné vozidlá, ktoré sprevádzajú vozidlo alebo jazdnú súpravu pri nadrozmernej preprave alebo nadmernej preprave, musia byť špeciálne označené podľa prílohy č. 4.

Vozidlá vykonávajúce nadrozmernú prepravu, ktorých šírka prevyšuje 3,00 m alebo výška prevyšuje 4,30 m alebo dĺžka prevyšuje 23,0 m vrátane prepravovaného nákladu, alebo nadmernú prepravu, ktorých vozidlo alebo jazdná súprava prevyšuje 50,0 t, musia byť v prednej a zadnej časti vozidla označené špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu prepravu. Špeciálne informatívne označenie je vyhotovené v žltej farbe z materiálu so spätným odrazom triedy 2 a s nápisom „ZVLÁŠTNA PREPRAVA“ alebo „VÝNIMOČNÁ PREPRAVA“. Farba písmen je čierna. Pri medzinárodnej nadmernej preprave alebo nadrozmernej preprave nápis môže byť v jazyku členského štátu Európskej únie alebo v jazyku iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, napríklad  „SONDERTRANSPORT“,  „EXCEPTIONAL TRANSPORT“,  „TRASPORTO ECCEZIONALE“,  „CONVOI EXCEPTIONNEL“,  „ABNORMAL TRANSPORT“,  „SPECIAL TRANSPORT“. Ostatné vozidlá vykonávajúce nadrozmernú prepravu alebo nadmernú prepravu, napríklad sprievodné vozidlá, sa tiež označujú špeciálnym informatívnym označením, ktoré upozorňuje na zvláštnu prepravu.


Pre prístup k ďalším informáciam, postupom a výnimkám je potrebné prihlásiť sa!